Ciastka! Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Polityka prywatności

uśmiechnięty chłopak w czerwonej bluzie pisze ołówkiem

POLITYKA PRYWATNOŚCI PROGRAMU „ŚNIADANIE DAJE MOC”

 1. Realizacja programu Partnerstwa dla Zdrowia „Śniadanie daje moc”, zwanego dalej również „Programem” następuje z czynnym udziałem osób fizycznych (m.in. nauczycieli, uczniów), co związane jest z przetwarzaniem danych (tj. zbieraniem, utrwalaniem, przechowywaniem, opracowywaniem, zmienianiem, udostępnianiem i usuwaniem) dotyczących tych osób, w tym danych osobowych.
 2. Dane są przetwarzane w celu realizacji wydarzeń np. konkursów dla szkół, organizowanych w ramach Programu „Śniadanie Daje Moc”, w szczególności za pośrednictwem Strony Internetowej Programu: sniadaniedajemoc.pl na podstawie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest prowadzenie Programu dla rejestrujących się uczestników oraz w przypadkach, gdy jest to wymagane – w celu wykonania obowiązków podatkowych ciążących na Administratorach.
 3. Administratorami danych osobowych osób fizycznych biorących udział w Programie są spółki, będące partnerami koalicji „Partnerstwo dla Zdrowia”:
  1. Danone Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Redutowej nr 9/23, 01-103 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za nr KRS: 0000014227, o kapitale zakładowym wynoszącym 53 550 000,00 zł, posługująca się nr NIP: 5270204471;
  2. MGD – MWS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Wadowicach, przy ul. Legionów nr 37, 34-100 Wadowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za nr KRS 0000271001, posługująca się nr NIP: 5511702355, promująca markę “Lubella”;
  3. Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie, przy ul. Żniwnej nr 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- – Nowe miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości: 715 000 000,00 w całości wpłaconym, posługująca się nr NIP: 7791011327, jako uprawniona do marki “Biedronka”,
 4. Administratorzy przetwarzając dane osobowe lub powierzając ich przetwarzanie dokładają wszelkiej staranności, aby zapewnić poszanowanie prywatności osób uczestniczących w Programie oraz odwiedzających Stronę Internetową Programu.
 5. Dane osobowe powyżej określonych osób fizycznych podlegają ochronie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO); ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
 6. Uczestnictwo w Programie wymaga dokonania rejestracji za pośrednictwem Strony Internetowej Programu, co z kolei wiąże się z obowiązkiem podania przez osoby fizyczne upoważnione do dokonania rejestracji uczestnika Programu swojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Dokonanie rejestracji oraz podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do zgłoszenia uczestnika do Programu i jego udziału w Programie oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W celu ułatwienia kontaktu osoba rejestrująca jest dodatkowo proszona o podanie numeru telefonu. Ponadto zasady poszczególnych wydarzeń organizowanych w ramach Programu mogą przewidywać podanie innych danych, w szczególności adresu korespondencyjnego, m. in. w celu sprawniejszego rozpatrzenia reklamacji lub doręczenia nagrody.
 7. W ramach konkursów organizowanych za pośrednictwem Strony Internetowej Programu mogą być przetwarzane również wizerunki osób fizycznych, w przypadku ich przesłania w pracach konkursowych. W takim przypadku, przekazanie wizerunku jest zawsze dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych w zakresie przekazanego wizerunku jest uzasadniony interes Administratora – tj. możliwość przeprowadzenia danego konkursu, zgodnie z ustalonymi zasadami.
 8. Wizyta na Stronie Internetowej Programu nie jest związana z pobieraniem danych, za wyjątkiem danych pobieranych przez Stronę automatycznie, tj. adresy IP, typ przeglądarki internetowej i używany język, informacje o czasie wejścia na stronę i odnoszące się do adresów stron internetowych. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na Stronie Internetowej Programu, zbierania danych demograficznych o użytkownikach Strony lub do personalizacji jej zawartości.
 9. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane jedynie na potrzeby przeprowadzenia konkursów i akcji realizowanych w ramach Programu w tym rozpatrywania reklamacji, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej, a niekiedy także w ramach prowadzenia ewidencji dla celów podatkowych (w zakresie imienia i nazwiska nagrodzonych uczestników Programu).
 10. W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, w przypadku uzyskania przez Administratora będącego jednocześnie usługodawcą wiadomości o korzystaniu przez usługobiorcę, będącego osobą fizyczną z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem świadczenia usług elektronicznych [tutaj] lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Administrator jako usługodawca może przetwarzać dane osobowe takiego usługobiorcy również w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 11. Dane nie są udostępniane do państw trzecich.
 12. Administratorzy danych osobowych stosują środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych oraz zapobiegające utracie tych danych, w szczególności przesyłanych drogą elektroniczną, zgodnie z obowiązującymi przepisami, korzystając we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej.
 13. Osobom, których dane są zbierane przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. Administratorzy, zlecając realizację Programu, w tym świadczenie na rzecz uczestników Programu usług drogą elektroniczną, zawarli ze spółką Garden of Words Pawlikowska-Poleszak i Nieściuszko-Bujnicka Spółka jawna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zawojskiej 36, 02-927 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za nr KRS: 0000291030, posługującą się nr NIP: 9512233775, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z prawem podpowierzenia firmom informatycznym, wykonującym usługi kontaktu telefonicznego i kurierskim oraz innym podwykonawcom, zgodnie z którymi spółka ta jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku, imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu korespondencyjnego, zawodu, numeru telefonu oraz adresu IP w celu organizacji i realizacji Programu. Dane te podlegają przekazaniu spółce Garden of Words Pawlikowska-Poleszak i Nieściuszko-Bujnicka Spółka jawna z chwilą ich udostępnienia przez użytkownika.
 15. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia Programu, o ile uczestnik Programu nie zażąda wcześniej ich usunięcia lub nie zrezygnuje z Programu.
 16. Przesyłanie jakiejkolwiek informacji handlowej lub marketingowej (np. Newsletter’a) poprzedzone jest uzyskaniem wyraźniej zgody osób do których ma być adresowana.
 17. Administratorzy wskazują dane kontaktowe do inspektora ochronnych danych osobowych, wyznaczonego przez Administratorów w zakresie realizacji Programu: iod@gardenofwords.pl.