Ciastka! Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Polityka prywatności

uśmiechnięty chłopak w czerwonej bluzie pisze ołówkiem

POLITYKA PRYWATNOŚCI PROGRAMU „ŚNIADANIE DAJE MOC”

 1. Realizacja programu Partnerstwa dla Zdrowia „Śniadanie daje moc”, zwanego dalej również „Programem” następuje z czynnym udziałem osób fizycznych (m.in. nauczycieli, uczniów), co związane jest z przetwarzaniem danych (tj. zbieraniem, utrwalaniem, przechowywaniem, opracowywaniem, zmienianiem, udostępnianiem i usuwaniem) dotyczących tych osób, w tym danych osobowych.
 2. Dane są przetwarzane w celu realizacji wydarzeń organizowanych w ramach Programu „Śniadanie Daje Moc”, w szczególności za pośrednictwem Strony Internetowej Programu: sniadaniedajemoc.pl.
 3. Administratorami danych osobowych osób fizycznych biorących udział w Programie są partnerzy koalicji „Partnerstwo dla Zdrowia”:
  1. Danone Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie , przy ul. Redutowej nr 9/23, 01-103 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za nr KRS: 0000014227, o kapitale zakładowym wynoszącym 53 550 000,00 zł, posługująca się nr NIP: 5270204471;
  2. “MGD” – GMW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Wadowicach, przy ul. Legionów nr 37, 34-100 Wadowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za nr KRS 0000271001, posługująca się nr NIP: 5511702355, jako uprawniona do marki “Lubella”;
  3. Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie, przy ul. Żniwnej nr 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- – Nowe miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości: 715 000 000,00 w całości wpłaconym, posługująca się nr NIP: 7791011327, jako uprawniona do marki “Biedronka”;
  4. Instytut Matki i Dziecka – instytut badawczy z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 17A, 01-211 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS: 0000050095, posługujący się nr NIP: 5250008471,
 4. Administratorzy przetwarzając dane osobowe lub powierzając ich przetwarzanie dokładają wszelkiej staranności, aby zapewnić poszanowanie prywatności osób uczestniczących w Programie oraz odwiedzających Stronę Internetową Programu.
 5. Dane osobowe powyżej określonych osób fizycznych podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U z 2014 poz. 1182) oraz w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).
 6. Uczestnictwo w Programie wymaga dokonania rejestracji, za pośrednictwem Strony Internetowej Programu, co z kolei wiąże się z obowiązkiem podania przez osoby fizyczne upoważnione do dokonania rejestracji uczestnika Programu swojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Dokonanie rejestracji oraz podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne ale konieczne do zgłoszenia uczestnika do Programu i jego udziału w Programie oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W celu ułatwienia kontaktu osoba rejestrująca jest dodatkowo proszona o podanie numeru telefonu. Ponadto zasady poszczególnych wydarzeń organizowanych w ramach Programu mogą przewidywać podanie innych danych, w szczególności adresu korespondencyjnego, m. in. w celu sprawniejszego rozpatrzenia reklamacji lub doręczenia nagrody.
 7. Wizyta na Stronie Internetowej Programu nie jest związana z pobieraniem danych, za wyjątkiem danych pobieranych przez Stronę automatycznie, tj. adresy IP, typ przeglądarki internetowej i używany język, informacje o czasie wejścia na stronę i odnoszące się do adresów stron internetowych. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na Stronie Internetowej Programu, zbierania danych demograficznych o użytkownikach Strony lub do personalizacji jej zawartości.
 8. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane jedynie na potrzeby przeprowadzenia wydarzeń realizowanych w ramach Programu w tym rozpatrywania reklamacji,
  z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej, a niekiedy także w ramach prowadzenia ewidencji dla celów podatkowych (w zakresie imienia i nazwiska nagrodzonych osób). Przetwarzanie danych w innym celu, a w szczególności w ramach realizowanych przez Administratorów celach marketingowych lub reklamowych jest dokonywane po uzyskaniu wyraźniej zgody od osób, od których dane te mają być zbierane.
 9. W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, w przypadku uzyskania przez Administratora będącego jednocześnie usługodawcą wiadomości o korzystaniu przez usługobiorcę, będącego osobą fizyczną z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem świadczenia usług elektronicznych [tutaj]lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Administrator jako usługodawca może przetwarzać dane osobowe takiego usługobiorcy również w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 10. Dane nie są udostępniane osobom trzecim. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy obowiązek udostępnienia danych wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 11. Administratorzy danych osobowych stosują ponadto środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych oraz zapobiegające utracie tych danych, w szczególności przesyłanych drogą elektroniczną, zgodnie z obowiązującymi przepisami, korzystając we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej.
 12. Osobom, których dane są zbierane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania i usuwania, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych.
 13. Administratorzy dopełniają obowiązku zgłaszania do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych faktu zbierania danych w ramach realizacji Programu lub Administratorów Bezpieczeństwa Informacji powołanych na podstawie art. 36 a. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 14. Administratorzy, zlecając realizację Programu, w tym świadczenie na rzecz uczestników Programu usług drogą elektroniczną, zawarli ze spółką Garden of Words Pawlikowska-Poleszak i Nieściuszko-Bujnicka Spółka jawna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gubinowskiej 37, 02-956 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za nr KRS: 0000291030, posługującą się nr NIP: 9512233775, umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1662), zgodnie z którą spółka ta jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu korespondencyjnego, zawodu, numeru telefonu oraz adresu IP w celu organizacji i realizacji Programu. Dane te podlegają przekazaniu spółce Garden of Words Pawlikowska-Poleszak i Nieściuszko-Bujnicka Spółka jawna z chwilą ich udostępnienia przez użytkownika.
 15. Ponadto spółka Garden of Words Pawlikowska-Poleszak i Nieściuszko-Bujnicka Spółka jawna, na podstawie umowy podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, podpowierzyła przetwarzanie danych osobowych uczestników Programu w zakresie danych określonych w pkt 14 powyżej, Jerzemu Stradomskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą: „Just Jerzy Stradomski”, z siedzibą w Kielcach, ul. Massalskiego 22/29, 25-636 Kielce, NIP 959-166-70-47, Regon 260108227, z chwilą ich przekazania przez uczestnika, jedynie w celu zapewnienia obsługi technicznej Programu.
 16. Przesyłanie jakiejkolwiek informacji handlowej lub marketingowej (np. Newsletter’a) poprzedzone jest uzyskaniem wyraźniej zgody osób do których ma być adresowana.