Ciastka! Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
W RAMACH PROGRAMU „ŚNIADANIE DAJE MOC”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. „Partnerstwo dla Zdrowia” – koalicja działających pod ta nazwą następujących podmiotów:
  1. Danone Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Redutowej nr 9/23, 01-103 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za nr KRS: 0000014227, o kapitale zakładowym wynoszącym 53 550 000,00 zł, posługująca się nr NIP: 5270204471;
  2. MGD – MWS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Wadowicach, przy ul. Legionów nr 37, 34-100 Wadowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za nr KRS 0000271001, posługująca się nr NIP: 5511702355, promująca markę “Lubella”;
  3. Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie, przy ul. Żniwnej nr 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- – Nowe miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości: 715 000 000,00 w całości wpłaconym, posługująca się nr NIP: 7791011327, jako uprawniona do marki “Biedronka”;
  4. Instytut Matki i Dziecka – instytut badawczy z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 17A, 01-211 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS: 0000050095, posługujący się nr NIP: 5250008471,

jest twórcą programu „Śniadanie Daje Moc”, zwanego dalej również „Programem” i koordynatorem wszelkich działań (m.in. konkursów) podejmowanych w ramach realizacji Programu i jego kolejnych edycji. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o Programie, należy przez to rozumieć również wszystkie edycje tego Programu.

 1. Niniejszy dokument, zwany dalej również „Regulaminem” określa zasady świadczenia usług związanych z realizacją Programu drogą elektroniczną, w tym wykorzystywania plików Cookies.
 2. Zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych uczestniczących w Programie zostały określone w odrębnym dokumencie – Polityce Prywatności [tutaj]., natomiast osób biorących udział w KONKURSIE na reportaż z działań Klubu i Dnia Śniadanie Daje Moc w ramach VIII Edycji Programu Edukacyjnego „Śniadanie Daje Moc” w Regulaminie tego Konkursu dostępnym na stronie internetowej Programu www.sniadaniedajemoc.pl

 

II. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Dla celów przeprowadzenia Programu, podmioty działające w ramach koalicji „Partnerstwo dla Zdrowia” zwane dalej również łącznie „Usługodawcą” świadczą usługi drogą elektroniczną, na rzecz podmiotów uczestniczących w Programie, zwanych dalej również „Usługobiorcami”, w zakresie:
  1. udostępniania na stronie internetowej www.sniadaniedajemoc.pl, zwanej dalej również „Stroną Internetową Programu” zasad Programu oraz poszczególnych projektów, dotyczących realizacji Programu, w tym w szczególności regulaminów oraz umożliwienia zapoznania się z tymi zasadami, ich pobrania i zapisania, utrwalenia oraz akceptacji ich postanowień, gdy jest to wymagane przez Usługodawcę;
  2. umożliwienia Usługobiorcom rejestracji w Programie oraz późniejszego logowania za pośrednictwem Strony Programu;
  3. umożliwienia wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymaganym w poszczególnych wydarzeniach realizowanych w ramach Programu oraz na otrzymywanie Newsletter’a, jeśli umożliwiają to zasady regulujące te wydarzenia, opublikowane na Stronie Internetowej Programu;
  4. dostarczenia za pośrednictwem Strony Internetowej Programu funkcjonalności umożliwiających realizację poszczególnych wydarzeń w ramach Programu, w tym m. in. umożliwiających przesyłanie plików;
  5. prowadzenia za pośrednictwem Strony Internetowej Programu kont Usługobiorców uczestniczących w Programie;
  6. wysyłania za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomości o charakterze informacyjnym lub marketingowym, po uzyskaniu zgody Usługobiorcy (Newsletter);
  7. umożliwienia kontaktu z Usługodawcą oraz z podmiotami, które na jego zlecenie realizują Program, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: sniadaniedajemoc@gardenofwords.pl, w tym umożliwienia składania oświadczeń woli za pośrednictwem poczty elektronicznej, a w szczególności oświadczenia o rezygnacji z udziału w Programie;
  8. umożliwienia kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem interaktywnych formularzy, dostępnych na Stronie Internetowej Programu;
  9. prezentowania materiałów i nagród możliwych do uzyskania w danym wydarzeniu realizowanym w ramach Programu, jeśli zostało to przewidziane przez zasady regulujące to wydarzenie.
 2. Realizacja Programu „Śniadanie Daje Moc”, w tym świadczenie na rzecz Usługobiorców usług drogą elektroniczną zostało zlecone przez koalicjantów „Partnerstwa dla Zdrowia” spółce działającej pod firmą Garden of Words Pawlikowska-Poleszak i Nieściuszko-Bujnicka Spółka jawna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zawojskiej 36, 02-927 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za nr KRS: 0000291030, posługującej się nr NIP: 9512233775, adres e-mail: sniadaniedajemoc@gardenofwords.pl.
 3. Usługobiorcą może być osoba fizyczna (w szczególności nauczyciele, dyrektorzy szkół lub inne osoby umocowane do działania w imieniu szkoły), a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeśli zgodnie z zasadami Programu lub poszczególnych wydarzeń realizowanych w ramach Programu publikowanymi na Stronie Internetowej Programu, uczestniczy w Programie.
 4. Umowa świadczenia usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w chwili dokonania rejestracji w Programie i ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia realizacji wydarzenia, którego dotyczyła lub z chwilą zakończenia udziału Usługobiorcy w tym wydarzeniu, zgodnie z regulującymi go zasadami, nie później jednak niż z chwilą zakończenia Programu. Przed zawarciem umowy Usługobiorca ma możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu.
 5. Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje nieodpłatnie.
 6. Warunkiem technicznym niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej, obsługującej oprogramowanie Adobe Flash Player w wersji nr 11 lub bardziej aktualnej.
 7. Zakazuje się dostarczania przez Usługobiorców treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających itp.
 8. W związku z korzystaniem z usług drogą elektroniczną nie istnieją żadne szczególne zagrożenia, o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (t,j. Dz. U. z 2017 r, poz. 1219). Usługodawca zwraca jednak uwagę, że świadczenie usług drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie Usługobiorcy jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Usługobiorcy oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp.
 9. By uniknąć zagrożeń, o których mowa w ust. 8 powyżej, Usługobiorca powinien zaopatrzyć sprzęt, który wykorzystuje do podłączenia się do Internetu w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.
 10. Usługodawca oraz podmiot działający na jego zlecenie korzystają we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej.
 11. Usługobiorca ma prawo zgłaszania reklamacji odnośnie świadczenia usług drogą elektroniczną, na adres e-mail: sniadaniedajemoc@gardenofwords.pl. W celu sprawnego rozpoznania reklamacji, prosimy, aby składane reklamacje zawierały następujące dane: imię i nazwisko Usługobiorcy, adres, opis oraz wskazanie powodu reklamacji i żądanie Usługobiorcy.
 12. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji.
 13. Usługodawca rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu, co nie wyklucza prawa Usługobiorcy do dochodzenia roszczeń na zasadach i w terminach określonych w obowiązujących przepisach.

III. WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW „COOKIES”

 1. Usługodawca informuje, że system informatyczny wykorzystywany do świadczenia usług drogą elektroniczną może wykorzystywać tzw. „cookies“, czyli małe pliki tekstowe, które służą do utrzymania sesji użytkownika, identyfikacji przeglądarki użytkownika dla celów statystycznych i analiz preferencji. Ponadto uzyskane w ten sposób informacje mogą być użyte przez Usługodawcę do analizy zachowań użytkowników na Stronie Internetowej Programu, zbierania danych demograficznych o użytkownikach Strony lub do personalizacji jej zawartości.
 2. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, za wyjątkiem adresu IP, w przypadku, gdy został on ustawiony jako adres stały, nie są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych użytkownika.
 3. Pliki Cookies są używane jedynie w przypadku, gdy zezwalają na to indywidualne ustawienia przeglądarki Usługobiorcy dotyczące prywatności. Informujemy, że przeglądarki internetowe często w ramach ustawień domyślnych akceptują pliki Cookies. W takim wypadku wyłączenie opcji Cookies następuje poprzez zmianę preferencji dotyczących prywatności w ustawieniach przeglądarki internetowej używanej przez Usługobiorcę, co nie powoduje braku możliwości korzystania ze Strony Internetowej Programu, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych na Stronie Internetowej Programu przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca nie zezwala osobom trzecim na instalowanie plików cookie w komputerze Usługobiorcy za pośrednictwem Strony Internetowej Programu, chyba że pliki te instalowane są na wniosek Usługobiorcy i znajdują się pod jego kontrolą, a osoby trzecie nie mają dostępu do nich ani możliwości korzystania z nich, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w zasadach poszczególnych wydarzeń realizowanych w ramach Programu.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na Stronie Internetowej Programu przez cały okres trwania Programu.
 2. Usługobiorca może zrezygnować z udziału w Programie lub w poszczególnych wydarzeniach realizowanych w ramach Programu w każdym czasie.