Ciastka! Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

REGULAMIN KONKURSU

na reportaż z działań Klubu i Dnia Śniadanie Daje Moc

w ramach VIII Edycji Programu Edukacyjnego „Śniadanie Daje Moc”

 

I. SŁOWNIK POJĘĆ STOSOWANYCH W REGULAMINIE

Organizator Garden of Words  Pawlikowska-Poleszak i Nieściuszko-Bujnicka Spółka Jawna
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zawojskiej 36, 02-927 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS: 0000291030, posługująca się nr NIP: 9512233775, działająca na zlecenie Partnerstwa dla Zdrowia, tj. koalicji firm: Danone Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie (właściciela marki „Biedronka”), spółki “MGD” – MWS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Wadowicach (promującą markę „Lubella”) oraz Instytutu Matki i Dziecka z siedzibą w Warszawie.

Fundatorzy Nagród – następujące podmioty współpracujące w ramach koalicji Partnerstwo dla Zdrowia, finansujące Nagrody wydawane w Konkursie:

a) Danone Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Redutowej nr 9/23, 01-103 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za nr KRS: 0000014227, o kapitale zakładowym wynoszącym 53 550 000,00 zł, posługująca się nr NIP: 5270204471;

b) “MGD” – MWS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą
w Wadowicach, przy ul. Legionów nr 37, 34-100 Wadowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za nr KRS 0000271001, posługująca się nr NIP: 5511702355, promująca markę “Lubella”;

c) Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie, przy ul. Żniwnej nr 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
o kapitale zakładowym w wysokości: 715 000 000,00 w całości wpłaconym, posługująca się nr NIP: 7791011327, jako uprawniona do marki “Biedronka”.

Partner Merytoryczny Programu – Instytut Matki i Dziecka – instytut badawczy z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 17A, 01-211 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS: 0000050095, posługujący się nr NIP: 5250008471.

Program Edukacyjny Śniadanie Daje Moc, zwany dalej również „Programem” – przedsięwzięcie o charakterze edukacyjnym, skierowane przede wszystkim do młodzieży szkolnej z klas 1-3 szkoły podstawowej, ale także całego środowiska szkolnego (także nauczycieli i rodziców), którego celem jest promowanie codziennego spożywania zdrowych i wartościowych posiłków, a w szczególności śniadań. Program przeprowadzany jest w ramach współpracy koalicji Partnerstwo dla Zdrowia, pod hasłem: „Śniadanie Daje Moc” i w VIII edycji składa się z przeprowadzanych w terminie od 8 października 2018 do 31 stycznia 2019r., następujących akcji: organizowanie śniadań edukacyjnych w. ramach „Klubów Śniadanie Daje Moc” oraz obchodów „8 listopada – Dnia Śniadanie Daje Moc”, zakończonych Konkursem na najlepszy Reportaż z działań Klubu oraz obchodów Dnia Śniadanie Daje Moc. 

Klub – grupa od 3 do 30 uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej, którzy na czele z nauczycielem prowadzącym (opiekunem Klubu), biorą udział w śniadaniach edukacyjnych, w czasie których nauczyciele przekazują uczniom cenne informacje na temat zdrowego odżywiania na podstawie scenariuszy lekcji odpowiadającym 12 zasadom zdrowego odżywiania, które znajdują się na stronie Programu www.sniadaniedajemoc.pl.

Obchody 8 listopada – Dnia Śniadanie Daje Moc – akcja polegająca na zorganizowaniu przez Kluby/Szkoły w dniu 8 listopada wspólnego śniadania w klasach dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, pod hasłem: „8 listopada – Dzień Śniadanie Daje Moc”, polegającego na wspólnym przygotowaniu i zjedzeniu przez uczniów śniadania jako najważniejszego posiłku dnia.

Konkurs – postępowanie zawierające element rywalizacji, prowadzone przez Organizatora zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, w ramach którego wyłonieni zostaną Laureaci, czyli autorzy najlepszych Reportaży, którym zostaną przyznane nagrody.

Strona Internetowa Programu – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.sniadaniedajemoc.pl, poświęcona programowi „Śniadanie Daje Moc”, na której zamieszczony będzie m.in. niniejszy Regulamin, Formularz Rejestracyjny i Zgłoszenia pracy do Konkursu, materiały edukacyjne oraz miejsce na zgłoszenie pracy konkursowej tj. Reportażu (opcja dostępna po zalogowaniu).

Formularz Rejestracyjny – formularz zamieszczony na www.sniadaniedajemoc.pl, za pomocą którego nauczyciele (opiekunowie Klubów) zapisują prowadzone przez siebie Kluby do Programu. Zarejestrowanie się nauczyciela umożliwia pobranie przygotowanych przez metodyka Programu materiałów edukacyjnych.

Formularz Zgłoszenia pracy do Konkursu, zwany dalej „Formularzem zgłoszeniowym” – formularz dostępny od dnia 09 listopada do 09 grudnia 2018 r. po zalogowaniu się na konto nauczyciela (opiekuna Klubu) w Programie, pozwalający na zgłoszenie pracy konkursowej, tj. Reportażu wraz z załącznikami. Opcja jest dostępna po zalogowaniu dla zarejestrowanych w Programie nauczycieli opiekunów Klubów.

Reportaż – jest to praca konkursowa zgłoszona przez opiekuna Klubu za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego na Stronie Internetowej Programu w okresie między 9 listopada 2018r. a 9 grudnia 2018r. w postaci opisu oraz nagranego filmu, prezentacji Power Point, pliku PDF lub galerii zdjęć przedstawiających realizację co najmniej jednego scenariusza lekcji dostępnego w materiałach edukacyjnych Programu oraz obchodów Dnia Śniadanie Daje Moc. Możliwe formaty to jpg, png, gif, mp4, mov, ppt, pdf. Możliwe rozmiary plików to: 1,5MB dla zdjęć, 30MB dla filmów i 5MB dla prezentacji PowerPoint oraz plików pdf. Możliwe jest przesłanie maksymalnie 3 plików. Jeden Klub może przygotować maksymalnie jedną pracę konkursową, zawierającą reportaż z obu wydarzeń. 

Moderator Strony Internetowej Programu – osoba wyznaczona przez Organizatora, posiadająca dostęp do narzędzi technicznych dających możliwość kontroli treści znajdującej się na Stronie internetowej Programu oraz możliwość zarządzania Stroną internetową Programu oraz kontami, a także zapewniająca wsparcie techniczne uczestnikom Konkursu.

Szkoła – placówka publiczna lub niepubliczna, znajdująca się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zajmująca się kształceniem dzieci i młodzieży na poziomie podstawowym i biorąca udział w Programie. Na potrzeby pod pojęciem Szkoły należy rozumieć również placówki oświatowo-wychowawcze oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze stanowiące część systemu oświaty w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.). 

Uczestnik Konkursu – Klub, który zgłosił się do udziału w Konkursie tj. uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych na terenie Polski wraz z nauczycielem (opiekunem Klubu).

Jury – grupa specjalistów powołanych do rozstrzygnięcia Konkursu. Jury będzie się składać z ekspertów Konkursu: po jednym przedstawicielu spółek tworzących Partnerstwo: Danone Sp. z o.o., Jeronimo Martins Polska S.A (Biedronka),  “MGD” – MWS” Sp. z o.o. (promująca markę Lubella) oraz jeden przedstawiciel Organizatora.

Laureaci – Kluby, które zwyciężyły w Konkursie, czyli te, które zajęły 1, 2 lub 3 miejsce.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Konkurs jest prowadzony w ramach Programu „Śniadanie Daje Moc”, realizowanego na zlecenie koalicji „Partnerstwo dla Zdrowia”.
 2. Konkurs jest przeprowadzany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w następujących terminach:

a. Rejestracja w Programie i realizacja działań konkursowych rozpoczyna się od godz. 10:00 w dniu 8 października 2018 a kończy 8 listopada 2018 o godz. 23.59,

b. Nadsyłanie Reportaży rozpoczyna się od godz. 10.00 w dniu 9 listopada 2018 a kończy 9 grudnia 2018 o godz. 23.59,

c. Obrady Jury (online) rozpoczynają się od godz. 10.00 w dniu 10 grudnia 2018, a zakończą w dniu 21 grudnia 2018 do godz. 23.59,

d. Laureaci otrzymają nagrody nie później niż do godz. 23.59 w dniu 31 stycznia 2019.

 1. Celem Konkursu jest edukacja w zakresie zdrowego żywienia, promowanie wiedzy o zdrowym żywieniu wśród młodzieży szkolnej i podkreślaniu ważności śniadania, jako najważniejszego posiłku dla uczniów w ciągu dnia.
 2. W Konkursie mogą brać udział jedynie Kluby ze Szkół, które zgłoszą się do udziału w Programie „Śniadanie daje moc” za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego, dostępnego na Stronie internetowej Programu. Z danej Szkoły, do udziału w Konkursie może zostać zgłoszona dowolna liczba Klubów.
 3. Zgłoszenie do Konkursu oraz uczestnictwo w nim są całkowicie dobrowolne i bezpłatne. Klub za pośrednictwem Opiekuna lub Szkoły może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie bez obowiązku podawania przyczyn. Skutkiem rezygnacji jest to, że Szkoła lub tylko niektóre zgłoszone przez nią Kluby (w zależności od zakresu rezygnacji) nie biorą udziału w dalszej części Konkursu.
 4. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres Sekretariatu Konkursu bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail Sekretariatu Konkursu: sniadanie@gardenofwords.pl
 5. Kluby, które zostaną Laureatami Konkursu zdobywają nagrody dla członków Klubu (w tym opiekuna Klubu), a także dla swojej Szkoły.
 6. Niniejszy Regulamin jest zamieszczony na stronie internetowej Programu sniadaniedajemoc.pl. Na Stronie internetowej znajdą się też wszystkie szczegółowe informacje dotyczące przebiegu Konkursu oraz jak zamieścić Reportaż na stronie, z możliwością edycji lub wycofania go z Konkursu. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja treści niniejszego Regulaminu przez opiekuna Klubu, działającego w imieniu Klubu oraz Szkoły poprzez oznaczenie check boxu akceptacji Regulaminu, objętego Formularzem Reportażu. System uniemożliwia przesłanie Formularza Reportażu bez zaakceptowania Regulaminu niniejszego Konkursu.

 

III. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie Klubu przez nauczyciela (opiekuna Klubu) do Programu, zrealizowanie przynajmniej jednego scenariusza Programu Śniadanie Daje Moc VIII edycji, wzięcie udziału przez Klub w Obchodach Dnia Śniadanie Daje Moc oraz przygotowanie i zgłoszenie do Konkursu Reportażu, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Kluby mogą rozpocząć przygotowanie i realizację scenariuszy w ramach Klubów od dnia 8 października 2018 r. Relacja z Obchodów Dnia Śniadanie Daje Moc może być realizowana dopiero w dniu obchodów „Dnia Śniadanie Daje Moc”, czyli 8 listopada 2018 r. dlatego praca konkursowa, obejmująca oba wydarzenia, może być zgłaszana dopiero od dnia 09 listopada 2018 r., od godziny 00:00, do dnia 09 grudnia 2018 r., do godziny 23:59.
 3. Zgłoszenie do Konkursu przez Formularz Zgłoszeniowy powinno nastąpić w terminie do 9 grudnia 2018, po uprzednim zarejestrowaniu przez Formularz Rejestracyjny. Zgłoszenia przekazane Organizatorowi w innej formie niż wskazana w niniejszym Regulaminie lub po terminie nie będą brane pod uwagę.
 4. Reportaż nie może naruszać praw autorskich, dóbr osobistych oraz innych dóbr prawnie chronionych osób trzecich. Prezentowane w nim treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej, ani pokazywać
  w negatywnym świetle marki Partnerstwo dla Zdrowia oraz jakiejkolwiek innej marki należącej do koalicjantów Partnerstwa dla Zdrowia.
 5. Jeden uczeń może być członkiem tylko jednego Klubu, Jeden nauczyciel może być opiekunem więcej niż jednego Klubu, pod warunkiem, że Kluby działają w różnych Szkołach. Jeden Klub może zgłosić maksymalnie jeden Reportaż do udziału w Konkursie. Nie jest dopuszczalne przygotowanie jednego Reportażu przez kilka Klubów.
 6. Do Konkursu mogą przystąpić tylko nauczyciele i uczniowie z klas 1-3 szkół podstawowych. Reportaże wysyłane przez starsze klasy nie będą brały udziału w Konkursie.
 7. Rolą nauczyciela jako opiekuna Klubu, jest nadzór nad przygotowaniem Reportażu oraz zgłoszenie go do Konkursu.
 8. Reportaż można zgłosić w jednej z czterech form:

a.  Film,

b.Prezentacja PowerPoint,

c. Plik PDF,

d.Galeria zdjęć.

 1. Reportaże w postaci nakręconego filmu nie mogą trwać dłużej niż 3 minuty i ważyć nie więcej niż 30MB. Reportaże w postaci filmu powinny zostać przesłane bezpośrednio za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego. Jeśli film trwa więcej niż 03:00 minuty, nie zostanie dopuszczony przez Moderatora do udziału w Konkursie. Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego pozwalającego na jego rejestrację (np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera).
 2. Reportaże w postaci prezentacji PowerPoint lub PDF nie mogą zawierać więcej niż 15 slajdów/stron, w tym slajd tytułowy i slajd końcowy, i ważyć więcej niż 5MB.
 3. Reportaże w postaci galerii zdjęć nie mogą zawierać więcej niż 15 zdjęć (format jpg, png, gif) i ważyć więcej niż 1,5MB. Galerię zdjęć można przesłać maksymalnie w 3 plikach.
 4. Reportaże można zgłaszać do Konkursu w terminie od dnia 9 listopada 2018 od godziny 10:00 do dnia 09 grudnia 2018 do godz. 23:59 za pomocą umieszczonego na stronie sniadaniedajemoc.pl Formularza Zgłoszeniowego. Formularz uważa się za przesłany w chwili zarejestrowania go na serwerze, na którym znajduje się strona internetowa Programu www.sniadaniedajemoc.pl. Nauczyciel dokonujący zgłoszenia otrzyma potwierdzenie w postaci komunikatu wyświetlonego w okienku formularza.
 5. Reportaże, które zostaną zgłoszone za pomocą Formularza Zgłoszeniowy na sniadaniedajemoc.pl po godz. 23:59 w dniu 09 grudnia 2018 nie będą brały udziału w Konkursie.
 6. Zgłaszając Reportaż do Konkursu, opiekun Klubu reprezentujący Szkołę i oświadcza jednocześnie, że:

a.uzyskał zgodę Dyrektora Szkoły na udział Szkoły i Klubu w Konkursie oraz na posługiwanie się nazwą Szkoły na potrzeby Konkursu;

b.ubieganie się przez Szkołę o nagrodę przewidziane dla Szkoły oraz otrzymanie takiej nagrody nie narusza żadnych istniejących ograniczeń ani zobowiązań szkoły i nie wymaga uzyskiwania zezwoleń publicznoprawnych od żadnych podmiotów i organów, a Szkoła jest uprawniona do odebrania nagród bez konieczności uzyskiwania odrębnych zgód jakichkolwiek podmiotów i organów państwowych lub samorządowych

c. jest wyłącznym twórcą wraz z uczniami tworzącymi Klub zgłaszanego do Konkursu Reportażu;

d. dostarczony Reportaż i używane w nim hasła nie naruszają żadnych praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej (do nazw, znaków słowno-graficznych, logotypów itp.);

e. ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu zgłoszenia Reportażu do Konkursu oraz wyrażenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku osób utrwalonych w Reportażu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

f. wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z Reportażu na potrzeby Konkursu i publikacji jego wyników na Stronie Internetowej Konkursu;

g. zobowiązuje się przekazać opiekunom prawnym członków Klubów klauzulę informacyjną stanowiącą Załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

IV.  PRZEPROWADZENIE KONKURSU

 

 1. Konkurs jest jednoetapowy.
 2. W Konkursie biorą udział wszystkie Reportaże spełniające kryteria określone w punkcie III niniejszego Regulaminu.
 3. Najlepsze Reportaże, po jednym w każdej kategorii, zostaną wybrane przez Jury Konkursu. Jury będzie obradować w terminie 10-21 grudnia 2018.
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 15 stycznia 2018 na stronie internetowej sniadaniedajemoc.pl. Laureaci zostaną również powiadomieni telefonicznie i drogą e-mailową (na adres e-mail Szkoły laureatów).

 

V. NAGRODY KONKURSOWE

 

 1. Jury Konkursu wybierze zwycięskie Kluby – Laureatów 1, 2 i 3 miejsca.
 1. Nagroda za Reportaż obejmuje:

a. Nagrodę pieniężną dla tej Szkoły, z której wywodzi się Laureat, przelewaną bezpośrednio na konto bankowe placówki z przeznaczeniem na jej działalność edukacyjną, w wysokości:

i. Za zajęcie 1. Miejsca – 3 000zł brutto

ii. Za zajęcie 2. Miejsca – 2 000zł brutto

iii. Za zajęcie 3. Miejsca – 1 000zł brutto

b. Voucher dla Nauczyciela (opiekuna Klubu), który w imieniu swoim i Klubu zgłosił zwycięski Reportaż do Konkursu, do zrealizowania w sklepie Media Markt, w wysokości:

i. Za zajęcie 1. Miejsca – 700zł brutto

ii. Za zajęcie 2. Miejsca – 500zł brutto

iii. Za zajęcie 3. Miejsca – 300zł brutto

c. Nagrody rzeczowe w postaci zestawu śniadaniowego dla każdego ucznia ze zwycięskiego Klubu o wartości ok. 80zł brutto/sztuka.

 1. Nagrody nie podlegają zamianie na inne, a nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich ekwiwalent pieniężny.

 

VI. WYDANIE NAGRÓD

 

 1. Nagroda pieniężna dla Szkoły, z której wywodzi się Laureat, zostanie przelana bezpośrednio na konto bankowe placówki w terminie do dnia 31 stycznia 2018.
 2. Nagrody dla Opiekunów Klubów w postaci voucherów oraz nagrody rzeczowe dla uczniów zostaną wysłane do Laureatów na adres Szkoły pocztą kurierską w terminie do dnia 31 stycznia 2018. na koszt Organizatora Konkursu.

 

 

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 

Organizator ponosi odpowiedzialność za prawidłowy przebieg Konkursu.

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. W ramach realizacji będą przetwarzane dane osobowe nauczycieli – opiekunów Klubu oraz członków Klubów.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych opiekunów Klubów i członków Klubów wskazane zostały w informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych zawartej w Polityce Prywatności (w odniesieniu do opiekunów Klubów) oraz w Załączniku do niniejszego Regulaminu (w odniesieniu do członków Klubów). Polityka prywatności zamieszczona jest zamieszczona jest przy Formularzu Rejestracyjnym na Stronie Internetowej Programu oraz w stopce Strony Internetowej Programu.
 3. W celu realizacji Konkursu zgodnie z Regulaminem, Fundatorzy Nagród świadczą na rzecz Szkół i opiekunów Klubów usługi drogą elektroniczną. Zakres i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną zostały określone w Regulaminie Serwisu, zamieszczonym przy Formularzu Rejestracyjnym na Stronie internetowej Konkursu i w stopce na stronie Internetowej Konkursu.

 

IX. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PROWADZENIA KONKURSU

 

 1. Organizator, w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, powołuje Komisję składającą się z trzech osób.
 2. Komisja rozpatruje także reklamacje związane z przebiegiem Konkursu.
 3. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy zgłaszać w czasie trwania akcji oraz w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, tj. 22 stycznia 2018. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane przez Organizatora.
 4. Reklamacje Komisja rozpatruje w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego Organizator prosi o wysyłanie ewentualnych reklamacji na adres Organizatora konkursu: Agencja Garden of Words Sp. j., ul. Zawojska 36, 02-927 Warszawa lub mailem na adres biuro@gardenofwords.pl. Z dopiskiem na kopercie lub w tytule maila ,,Reklamacja – Śniadanie Daje Moc” .

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 października 2018.

 

Załącznik 1: Klauzula informacyjna dla członków Klubów.

 

 

Załącznik 1

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją Konkursu, przetwarzamy dane osobowe uczniów będących członkami Klubu biorącego udział w Konkursie na reportaż z działań Klubu i Dnia Śniadanie Daje Moc. Poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Pani/Pana małoletniego dziecka w postaci wizerunku, w przypadku umieszczenia wizerunku dziecka w przesłanej pracy konkursowej:

 1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka, który bierze udział w Konkursie jako członek Klubu, którego opiekunem jest nauczyciel szkolny, są: spółki, będące partnerami koalicji „Partnerstwo dla Zdrowia”:

1)Danone Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Redutowej nr 9/23, 01-103 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za nr KRS: 0000014227, o kapitale zakładowym wynoszącym 53 550 000,00 zł, posługująca się nr NIP: 5270204471;

2) MGD – MWS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Wadowicach, przy ul. Legionów nr 37, 34-100 Wadowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za nr KRS 0000271001, posługująca się nr NIP: 5511702355, promująca markę “Lubella”;

3) Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie, przy ul. Żniwnej nr 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- – Nowe miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości: 715 000 000,00 w całości wpłaconym, posługująca się nr NIP: 7791011327, jako uprawniona do marki “Biedronka”;

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. do przeprowadzenia Konkursu zgodnie z jego zasadami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 2. Przetwarzamy dane osobowe w postaci: wizerunku dziecka w przypadku umieszczenia i przesłania tego wizerunku w pracy konkursowej;
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp: podmioty będące właścicielami serwerów, na których przechowywane są dane osobowe oraz organizator Konkursu, tj. spółka Garden of Words Pawlikowska-Poleszak i Nieściuszko-Bujnicka sp. j. z siedzibą w Warszawie;
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu. Po tym czasie dane mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji;
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 7. Osobą kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest Inspektor ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail: iod@gardenofwords.pl;
 8. Dane osobowe Pani/Pana dziecka Administrator otrzymał od szkoły podstawowej, do której uczęszcza dziecko.